Classical Martial Arts

  • Karate – Shotokan and Shuri-ryu
  • Yagyu Ryu Jiu Jitsu
  • Classical weapons

Leave a Reply